فروشگاه لوزام یدکی دانگ فنگ

قطعات بدنه دانگ فنگ

پلیت رکاب متصل به کلاف (چپ و راست)

پلیت رکاب متصل به کلاف (چپ و راست)

شماره فنی
Left & Right foot pedal riser
پلیت بغل کابین (چپ و راست)

پلیت بغل کابین (چپ و راست)

شماره فنی
Left & Right side wall
پلیت فلزی برف پاک کن

پلیت فلزی برف پاک کن

شماره فنی
Wiper plate
پلیت سقف اتاق (جلویی)

پلیت سقف اتاق (جلویی)

شماره فنی
Front roof panel assembly
پلیت سقف اتاق (میانی)

پلیت سقف اتاق (میانی)

شماره فنی
Middle roof panel assembly